Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện – Hải Phòng

Mô Tả

TOA Corporation
Cung cấp bê tông thương phầm cho gói thầu số 10
Phụ lục số 1 TOA-LHP10-SA-029

Liên danh nhà thầu PENTA-TOA (Penta Ocean – Toa Corporation)
Cung cấp bê tông thương phầm cho gói thầu số 6

Một số hình ảnh tiêu biểu: